Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 
Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 04/2/2021 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Ngày 15/3/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 314/KH-SNV về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Đoàn kiểm tra do ông Phan Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Từ ngày 13/4 đến ngày 15/7/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác văn thư, lưu trữ tại 11 cơ quan, tổ chức gồm: sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Xây dựng, sở Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Cục Thống kê Quảng Bình, Chi cục Thủy lợi, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, UBND thành phố Đồng Hới.

Nội dung kiểm tra gồm: việc quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật,  văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ (VTLT); việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác VTLT; việc tổ chức cán bộ và bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT; thực hiện nghiệp vụ công tác VTLT; quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa trong công tác văn thư; việc thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; ký số, gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh; việc bố trí kho và trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy: các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, phổ biến, triển khai các quy định về công tác VTLT, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác VTLT đến công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với công tác VTLT; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản cơ bản được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản ngày càng được chú trọng và nâng cao; triển khai áp dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh giúp cho việc tìm kiếm văn bản được nhanh chóng; công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan thực hiện theo quy định; một số cơ quan đã bố trí kho lưu trữ và các trang thiết bị bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ;...

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc thực hiện các chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ tại một số cơ quan, đơn vị còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: việc phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác VTLT đến công chức, viên chức chưa đầy đủ; việc ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; ban hành danh mục hồ sơ cơ quan hằng năm; tổ chức lập hồ sơ công việc và giao nộp vào Lưu trữ cơ quan theo thời hạn quy định; diện tích Kho lưu trữ tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa đúng quy định; các trang thiết bị bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ chưa đầy đủ; chưa thực hiện đầy đủ  chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ hoặc kiêm nhiệm công tác lưu trữ.

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp một số thắc mắc của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác VTLT.

Đoàn kiểm tra cũng đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quan tâm chỉ đạo hơn nữa đối với công tác văn thư, lưu trữ; góp phần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác VTLT; phát huy vị trí, vai trò của công tác VTLT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị./.

    Một số hình ảnh của đợt kiểm tra: 

  

 Đoàn kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

   

 Đoàn kiểm tra tại Thanh tra tỉnh

 Đoàn kiểm tra tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình 

 

 Đoàn kiểm tra tại Đại học Quảng Bình

 

  Đoàn kiểm tra tại UBND thành phố Đồng Hới 

 

 Đoàn kiểm tra tại UBND phường Đức Ninh Đông thành phố Đồng Hới

 

Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Công tác thanh niên