Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ các quy định về công tác văn thư tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh 
 Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 407/SNV-QLVTLT ngày về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ các quy định về công tác văn thư tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh

 

 -- Công văn 407/SNV-QLVTLT.

 

 -- Dự thảo Quyết định.

 

Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ.